HAWAIIAN KIMONO SHIRTS / 0SAKA / HEP

Creative Director / Linda Ritoh
Art Director / Linda Ritoh
Designer / Linda Ritoh
Photographer / Yoshiyuki Mori
Copywriter / Katsumi Sakane
Translation / Tomomi Arimoto
Iiiustrator / Linda Ritoh
Calligraphy / Yoshiyasu Kawakami
Artist / Mai Hosokawa

Date/1999

Credited Creators Only